ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το εργαστήριο εκτελεί όλες τις δοκιμές Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής. Ακόμα δύναται να εκτελέσει εξειδικευμένες δοκιμές ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε γεωτεχνικού προγράμματος. Οι βασικότερες δοκιμές περιλαμβάνουν:

Δοκιμές Εδαφομηχανικής

Οι δοκιμές εκτελούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα (ASTM) καθώς και τις ελληνικές προδιαγραφές, εφόσον απαιτείται.

 • Δοκιμές προσδιορισμού φυσικών ιδιοτήτων εδαφών:
  • Κατάταξη εδάφους (με κόσκινα, αραιόμετρο)
  • Όρια Atterberg
  • Φυσική υγρασία, ξηρή πυκνότητα
  • Ειδικό βάρος
 • Δοκιμή στερεοποίησης εδαφών
 • Δοκιμή περατότητας εδαφών
 • Δοκιμή ανεμπόδιστη θλίψης
 • Δοκιμή πενετρομέτρησης
 • Δοκιμή διάτμησης εδαφών
  • Άμεση διάτμηση
  • Αργή διάτμηση με στερεοποίηση
 • Τριαξονικές δοκιμές
  • Χωρίς στερεοποίηση, αστράγγιστη δοκιμή (UU)
  • Με στερεοποίηση, αστράγγιστη δοκιμή με μέτρηση πίεση πόρων (CUPP)
  • Με στερεοποίηση, υπό στραγγιζόμενες συνθήκες (CD)
 • Δοκιμή συμπύκνωσης (Proctor test)
 • Δοκιμή CBR
Δοκιμές προσδιορισμού φυσικών ιδιοτήτων εδαφών
Δοκιμή στερεοποίησης
Δοκιμές προσδιορισμού φυσικών ιδιοτήτων εδαφών
Triaxial testing
Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης
Δοκιμές διάτμηση εδαφών

Δοκιμές Βραχομηχανικής

Οι δοκιμές εκτελούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα (ISRM) καθώς και τις ελληνικές προδιαγραφές, εφόσον απαιτείται.

 • Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης (αντοχή, μέτρο ελαστικότητας)
 • Τριαξονική δοκιμή βράχου
 • Δοκιμή σημειακής φόρτισης
 • Δοκιμή εφελκυσμού
 • Δοκιμή διάτμησης ασυνεχειών βράχου
 • Δοκιμή χαλάρωσης
 • Δοκιμή σφύρας Schmidt
 • Δοκιμή διάδοσης υπερήχων
 • Δοκιμή Cerchar
Uniaxial compression testing
Uniaxial compression testing
Uniaxial compression testing