Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ε.Ε – SRM & PARTNERS, ιδρύθηκε το 2017, και έχει κύριο αντικείμενο την εκτέλεση εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής, για τις ανάγκες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών και εφαρμογών που αφορούν :

 • Έργα Οδοποιίας (γέφυρες, σήραγγες, ορύγματα, επιχώματα κλπ)
 • Υδραυλικά έργα (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα)
 • Κτιριακά Έργα (θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις κλπ)
 • Μεταλλευτικά έργα (επιφανειακές και υπόγειες εκμεταλλεύσεις)
 • Λιμενικά Έργα.

Τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας έχουν δεκαπενταετή εμπειρία στην εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών Γεωτεχνικής Μηχανικής και στην εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών.

Το εργαστήριο Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής είναι εφοδιασμένο με ιδιόκτητο εξοπλισμό, κατάλληλο για την εκτέλεση όλου του φάσματος εργαστηριακών δοκιμών για συνήθεις και εξειδικευμένες γεωτεχνικές εφαρμογές. Στεγάζεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο συνολικού εμβαδού 185 m2, ο οποίος περιλαμβάνει χώρο δοκιμών και γραφείων.

Εταιρικές αξίες

Οι αξίες που διέπουν την εταιρεία SRM & PARTNERS κατά τη λειτουργία της και την εκτέλεση του επαγγελματικού της έργου, είναι οι ακόλουθες:

 • Η SRM & PARTNERS παρέχει εγγυημένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δοκιμών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια μακροχρόνια και απο κοινού ωφέλιμη σχέση με τους πελάτες της.
 • Πιστεύουμε ότι η επιτυχία στις δραστηριότητες μας, έχει ως προϋπόθεση τη διατήρηση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας.
 • Εξασφαλίζουμε ενα υγιές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους και συνεργάτες μας, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν την καριέρα τους.
 • Τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στην εταιρεία μας.
 • Επενδύουμε στην μακροπρόθεσμη σχέση με τους προμηθευτές μας, εφ’ όσον παραμένουν ανταγωνιστικοί στην ποιότητα τους, στο χρόνο παράδοσης και στις τιμές τους.
 • Πιστεύουμε στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μας.

Πιστοποίηση

Το εργαστήριο έχει οργανωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΦΕΚ 1450 Β/2014 (ΥΠΟΜΕΔΙ) ώστε να εξασφαλίζεται απολύτως η ποιότητα των εκτελούμενων δοκιμών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.