ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το εργαστήριο εκτελεί όλες τις δοκιμές Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής. Ακόμα δύναται να εκτελέσει εξειδικευμένες δοκιμές ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε γεωτεχνικού προγράμματος. Οι βασικότερες δοκιμές περιλαμβάνουν:

Δοκιμές Εδαφομηχανικής

Οι δοκιμές εκτελούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα (ASTM) καθώς και τις ελληνικές προδιαγραφές, εφόσον απαιτείται.

 • Δοκιμές προσδιορισμού φυσικών ιδιοτήτων εδαφών:
  • Κατάταξη εδάφους (με κόσκινα, αραιόμετρο)
  • Όρια Atterberg
  • Φυσική υγρασία, ξηρή πυκνότητα
  • Ειδικό βάρος
 • Δοκιμή στερεοποίησης εδαφών
 • Δοκιμή περατότητας εδαφών
 • Δοκιμή ανεμπόδιστη θλίψης
 • Δοκιμή πενετρομέτρησης
 • Δοκιμή διάτμησης εδαφών
  • Άμεση διάτμηση
  • Αργή διάτμηση με στερεοποίηση
 • Τριαξονικές δοκιμές
  • Χωρίς στερεοποίηση, αστράγγιστη δοκιμή (UU)
  • Με στερεοποίηση, αστράγγιστη δοκιμή με μέτρηση πίεση πόρων (CUPP)
  • Με στερεοποίηση, υπό στραγγιζόμενες συνθήκες (CD)
 • Δοκιμή συμπύκνωσης (Proctor test)
 • Δοκιμή CBR

Δοκιμές προσδιορισμού φυσικών ιδιοτήτων εδαφών

Δοκιμή στερεοποίησης

Δοκιμές προσδιορισμού φυσικών ιδιοτήτων εδαφών

Δοκιμή τριαξονικής φόρτισης

 

Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

Δοκιμές διάτμηση εδαφών

Δοκιμές Βραχομηχανικής

Οι δοκιμές εκτελούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα (ISRM) καθώς και τις ελληνικές προδιαγραφές, εφόσον απαιτείται.

 • Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης (αντοχή, μέτρο ελαστικότητας)
 • Τριαξονική δοκιμή βράχου
 • Δοκιμή σημειακής φόρτισης
 • Δοκιμή εφελκυσμού
 • Δοκιμή διάτμησης ασυνεχειών βράχου
 • Δοκιμή χαλάρωσης
 • Δοκιμή σφύρας Schmidt
 • Δοκιμή διάδοσης υπερήχων
 • Δοκιμή Cerchar

Δομική μονοαξονικής θλίψης

 

Δομική μονοαξονικής θλίψης

 

Δομική μονοαξονικής θλίψης